PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MN THỎ HỒNG                              Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                               

           Số : 13 / PA-MNTH                          CamHiệp Bắc, ngày  29 tháng 01 năm 2018

 

 

Phương án tài chính và giao quyền tự chủ,

tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2018 

    

Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

        Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí  đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021;

       Căn cứ Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND Tỉnh Khánh Hòa ngày 13/12/2016 về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 -2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

         Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-PGDĐT ngày 22/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc giao kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách; cải cách tiền lương 40% từ nguồn học phí;

        Trường Mầm non Thỏ Hồng lập phương án tài chính năm 2018 như sau:

        I. Phân loại trường:

        1. Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí chi hoat động:

        Thuộc loại đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp đảm bảo một phần chi hoạt động

        II. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế:

        1. Tổ chức bộ máy

        - Hạng trường: 2

        - Lãnh đạo: 02 ( 01 Hiệu trưởng; 01 Phó Hiệu trưởng )

        - Các bộ phận: 3 tổ khối (  2 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng)

        - Số học sinh: 210 học sinh (trong đó học sinh dân tộc 05 học sinh)

        - Số lớp: 7 lớp

        2. Tổng số lao động.

        - Biên chế tỉnh giao:   23 người

        - Biên chế hiện có:  23 người

        - Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP được duyệt: 05 người

        3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

+ Hiệu trưởng: 1  người, công việc được giao:

- Xây dựng tổ chức quản lý toàn bộ hoạt động của trường.

- Thực hiện nghị quyết của Hội đồng và các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành.

- Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên.

- Quản lý các hoạt động của các cháu, xét duyệt và xác nhận giấy khen của các cháu.

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

- Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, phụ huynh của các cháu.

+ Phó Hiệu trưởng: 1 người, công việc được giao :

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công

- Quản lý công tác chuyên môn trong nhà trường

- Quản lý cơ sở vật chất trong nhà trường

          - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

+ Giáo viên: 15 người, công việc được giao :

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời qui chế chuyên môn.

- Bảo đảm thời gian lên lớp, thời gian hội họp.

- Hoàn thành tốt các công tác do nhà trường, tổ chuyên môn và các đoàn thể giao.

- Thực hiện điều lệ nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm điểm của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước mặt các cháu, thương yêu và đối xử công bằng với các cháu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

+ Kế toán: 1 người, công việc được giao:

- Lập và quản lý lưu trữ đầy đủ toàn bộ chứng từ kế toán ngân sách và ngoài ngân sách.

- Báo cáo đấy đủ và kịp thời công tác tài chính khi có yêu cầu

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

- Tham mưu với Hiệu trưởng kế hoạch tu sửa, mua sắm tài sản của trường

+ Y tế: 1người, công việc được giao:

          -Theo dõi cân đo khám sức khỏe cho trẻ định kỳ.

          - Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng và béo phì

+ Cấp dưỡng: 04 người

- Đi chợ đúng thực đơn, tiếp phẩm tươi ngon, đúng giá cả thị trường

- Chế biến thực phẩm đảm bảo chất lượng, số lượng.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm không có dịch bệnh lây lan trong trường Mầm non.

 + Hợp đồng 68:  5 người, công việc được giao :

- Bảo vệ : 3 người

          - Bảo vệ toàn bộ tài sản nhà trường

- Phục vụ: 2 người, công việc được giao :

          - Phục vụ nước uống, làm vệ sinh, quét dọn trong trường và khu vệ sinh  CBCC hàng ngày. Hoàn thành các công tác khác khi BGH giao.

        III. Dự toán thu năm 2018

        1. Thu từ ngân sách nhà nước cấp

        a. Chuyển nguồn năm 2017 sang 2018: 30.000.000 đồng

        b. Dự toán giao thường xuyên năm 2018: 1.743.300.000 đồng

        c. Dự toán giao không TX nguồn 14 năm 2018: 104.247.000 đồng

            Năm trước chuyển sang: 645.612 đồng

        d. Dự toán giao không TX  nguồn 12 năm 2018 : 13.050.000 đồng

        Cộng: (a+b+c+d): 1.891.242.612 đồng

        2. Thu từ học phí:

        a. Số dư năm trước chuyển sang:  22.345.083 đồng

        b. Thu năm 2018: 56.700.000 đồng

        Cộng: (a+b) : 79.045.083 đồng

        *Thuyết minh thu năm 2018 chi tiết:

        - Định mức thu:30.000đ/ tháng

        - Số học sinh 210x 30.000đ x 9 tháng

        3. Thu khác: (nếu có)

        IV. Dự toán chi năm 2018:

        1. Dự toán chi thường xuyên năm 2018: (đính kèm thuyết minh dự toán)

             -Mục 6000 ( Tiền lương) bao gồm nâng lương TX           806.622.300đồng

             -Mục 6050 ( Tiền công)                                                  116.160.000đồng

              -Mục 6100 (Phụ cấp lương)                                               400.705.566đồng

             -Mục 6250 ( Phúc lợi tập thể)                                               3.600.000đồng

             -Mục 6300 ( Các khoản đóng góp)                                226.886.134đồng

             -Mục  6500 ( Dịch vụ công cộng)                                    16.000.000đồng

             -Mục 6550 ( Vật tư văn phòng)                                       18.050.000đồng

             -Mục 6600 (Thông tin, tuyên truyền, liên lạc)                    9.263.200đồng

             -Mục 6700 ( Công tác phí)                                              21.860.000đồng

             -Mục 6750 ( Chi thuê mướn)                                             7.000.000đồng

             -Mục 6900 ( Sửa chữa)                                                     25.000.000đồng

             -Mục 6950( Mua sắm tài sản )                                            24.790.000 đồng

             -Mục 7000 ( Nghiệp vụ chuyên môn)                              30.254.000đồng

             -Mục 7750 ( Chi khác)                                                     67.108.800đồng

            

        2. Nguồn kinh phí không tự chủ:

          *Nguồn kinh phí không thường xuyên 12

             - Mục 6400:  (Các khoản thanh toán khác cho cá nhân )   13.050.000 đồng

          *Nguồn kinh phí không thường xuyên 14

             -Mục 6000 ( Tiền lương) bao gồm nâng lương TX           56.958.417đồng

             -Mục 6050 ( Tiền công)                                                   8.575.200đồng

              -Mục 6100 (Phụ cấp lương)                                                22.483.170đồng

             -Mục 6300 ( Các khoản đóng góp)                                 16.875.825đồng

 

        3. Chi từ nguồn học phí: (đính kèm thuyết minh)

              -Kinh phí năm trước chuyển sang: 22.345.083 đồng

              -Kế hoạch thu năm 2018 là: 56.700.000đồng

              -40% cải cách tiền lương: 17.945.411 đồng

              -Còn lại 60% để lại chi tại đơn vị là: 61.099.672 đồng, chi tiết

             -Mục 7000(Nghiệp vụ chuyên môn):          61.099.0672 đồng

                 Nguồn học phí được sử dụng năm 2018 là: 79.045.083 đồng

        Trên đây là phương án tài chính năm 2018 của Trường Mầm non Thỏ Hồng. Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm thẩm định phê duyệt./.

 

 Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD &ĐT;

  - Kho bạc NN;

  - Lưu: VT, KT(3.b)

          

                                                                              Nguyễn Thị Thu Vân