THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HỌC PHÍ NĂM 2018
( Kèm theo Phương án số       ngày      tháng      năm 2018 của Trường MN Thỏ Hồng
về việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ về tài chính năm 2018 )
Chương  622 Loại………Khoản 070.071
                 
Đơn vị tính: đồng
Nhóm Tiểu nhóm Mã NDKT   Thực hiện Dự toán Chia ra
Nội dung 2017 2018 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
             
    A-Kinh phí giao tự chủ   1.773.300.000        
0500 I Chi hoạt động thường xuyên 1.682.543.000 1.773.300.000 427.671.782 451.039.770 418.022.736 476.565.712
0129   Chi thanh toán cá nhân   1.553.974.000 378.454.582 384.357.570 387.895.536 403.266.312
6000   Tiền lương   806.622.300 193.188.600 201.392.400 201.392.400 210.648.900
  6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ  641.954.042 734.820.900 175.401.600 183.605.400 183.605.400 192.208.500
    lương được duyệt            
    48,32 x 1.210 x 12tháng   720.264.600 175.401.600 179.503.500 179.503.500 185.856.000
    Nâng lương 7 người   0        
    0,33 x1.210 x 9 tháng x 1người   3.593.700   1.197.900 1.197.900 1.197.900
    0,31x 1.210 x 3tháng x 2 người   2.250.600       2.250.600
    0,2x 1.210 x 9tháng x 4 người   8.712.000   2.904.000 2.904.000 2.904.000
                 
                 
  6002 Lương tập sự, công chức dự bị 11.478.060          
                 
                 
  6003 Lương hơp đồng dài hạn 64.831.800 71.801.400 17.787.000 17.787.000 17.787.000 18.440.400
    4,9x 1.210 x 12 tháng    71.148.000 17.787.000 17.787.000 17.787.000 17.787.000
    Nâng lương 1 người            
     0,18 x 1.210 x 3tháng x 1 người   653.400       653.400
                 
                 
                 
                 
6050   Tiền công   116.160.000 28.168.800 29.040.000 29.475.600 29.475.600
  6051 Tiền công 107.665.800          
    7,76x 1.210 x 12th   112.675.200 28.168.800 28.168.800 28.168.800 28.168.800
    Nâng lương 2 người            
     0,18 x 1.210 x 8tháng x 2 người   3.484.800   871.200 1.306.800 1.306.800
                 
                 
6100   Phụ cấp lương   400.705.566 100.692.630 96.193.700 99.193.700 104.625.536
  6101 Phụ cấp chức vụ 22.505.998 23.958.000 5.989.500 5.989.500 5.989.500 5.989.500
    1,65 x 1.210 x 12 th            
                 
  6105 Phụ cấp thêm giờ 85.741.700 97.000.000 27.000.000 20.000.000 23.000.000 27.000.000
    ( giờ kiêm nhiệm,trực trưa)            
                 
  6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 6.950.240 6.998.640 1.749.660 1.749.660 1.749.660 1.749.660
    0,482 x1.210 x12 th   6.998.640 1.749.660 1.749.660 1.749.660 1.749.660
        0        
                 
  6113 Phụ cấp trách nhiệm 3.630.000          
                 
  6115 Phụ cấp thâm niên nghề 33.587.673 37.390.815 8.842.680 9.516.045 9.516.045 9.516.045
    2,436x 1.210 x 12 tháng   35.370.720 8.842.680 8.842.680 8.842.680 8.842.680
    0,1855x 1.210 x 9tháng   2.020.095   673.365 673.365 673.365
                 
  6116 Phụ cấp đặc biệt của ngành 222.357.979 235.358.111 57.110.790 58.938.495 58.938.495 60.370.331
    15.733x 1.210 x 12 th   229.874.996 57.110.790 57.110.790 57.110.790 58.542.626
    0,5035x 1.210 x 9 th   5.483.115   1.827.705 1.827.705 1.827.705
                 
6200   Tiền thưởng   0     0  
                 
  6201 Thưởng thường xuyên theo ĐM   0        
                 
6250   Phúc lợi tập thể   3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000
  6299 Chi khác ( tiền nước uống GV)  3.600.000 3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000
                 
6300   Các khoản đóng góp   226.886.134 55.504.552 56.831.470 56.933.836 57.616.276
  6301 Bảo hiểm xã hội 156.358.219 168.957.761 41.333.177 42.321.308 42.397.538 42.905.738
    65,066x 1.210 x 12x 17.5%   165.332.708 41.333.177 41.333.177 41.333.177 41.333.177
    Nâng lương 10 người            
    0,33 x1.210 x 9 th x 1ng x 17.5%   628.896   209.632 209.632 209.632
    0,31x 1.210 x 3th x 2 ng x 17.5%   393.855       393.855
    0,2x 1.210 x 9th x 4 ng x 17,5%   1.524.600   508.200 508.200 508.200
     0,18 x 1.210 x 3th x 1 ng x 17,5%   114.345       114.345
     0,18 x 1.210 x 8th x 2 ng x 17,5%   609.840   152.460 228.690 228.690
    TN 0,1855x 1.210 x 9th x 17,5%   353.517   117.839 117.839 117.839
                 
                 
  6302 Bảo hiểm y tế 26.486.928 28.964.183 7.085.687 7.255.080 7.268.148 7.355.268
    65,066x 1.210 x 12x 3%   28.342.748 7.085.687 7.085.687 7.085.687 7.085.687
    Nâng lương 10 người            
    0,33 x1.210 x 9 th x 1ng x 3%   107.811   35.937 35.937 35.937
    0,31x 1.210 x 3th x 2 ng x 3%   67.518       67.518
    0,2x 1.210 x 9th x 4 ng x 3%   261.360   87.120 87.120 87.120
     0,18 x 1.210 x 3th x 1 ng x 3%   19.602       19.602
     0,18 x 1.210 x 8th x 2 ng x 3%   104.544   26.136 39.204 39.204
    TN 0,1855x 1.210 x 9th x 3%   60.600   20.200 20.200 20.200
                 
                 
  6303 Kinh phí công đoàn 17.763.894 19.309.459 4.723.792 4.836.721 4.845.433 4.903.513
    65,066x 1.210 x 12x 2%   18.895.168 4.723.792 4.723.792 4.723.792 4.723.792
    Nâng lương 10 người   0        
    0,33 x1.210 x 9 th x 1ng x 2%   71.874   23.958 23.958 23.958
    0,31x 1.210 x 3th x 2 ng x 2%   45.012       45.012
    0,2x 1.210 x 9th x 4 ng x 2%   174.240   58.080 58.080 58.080
     0,18 x 1.210 x 3th x 1 ng x 2%   13.068       13.068
     0,18 x 1.210 x 8th x 2 ng x 2%   69.696   17.424 26.136 26.136
    TN 0,1855x 1.210 x 9th x 2%   40.401   13.467 13.467 13.467
                 
                 
  6304 Bảo hiểm thất nghiệp 8.204.896 9.654.731 2.361.896 2.418.361 2.422.717 2.451.757
    65,066x 1.210 x 12x 1%   9.447.584 2.361.896 2.361.896 2.361.896 2.361.896
    Nâng lương 10 người   0        
    0,33 x1.210 x 9 th x 1ng x 1%   35.937   11.979 11.979 11.979
    0,31x 1.210 x 3th x 2 ng x 1%   22.506       22.506
    0,2x 1.210 x 9th x 4 ng x 1%   87.120   29.040 29.040 29.040
     0,18 x 1.210 x 3th x 1 ng x 1%   6.534       6.534
     0,18 x 1.210 x 8th x 2 ng x 1%   34.848   8.712 13.068 13.068
    TN 0,1855x 1.210 x 9th x 1%   20.202   6.734 6.734 6.734
                 
                 
  6404 Chi chênh lệch thu nhập 49.708.042          
                 
0130   Chi hàng hóa dịch vụ   152.217.200 20.940.000 51.605.000 25.650.000 54.022.200
6500   Thanh toán dịch vị công cộng   16.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 4.000.000
  6501 Thanh toán tiền điện 12.839.292 13.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000
  6504 Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường   3.000.000     3.000.000  
6550   Vật tư văn phòng   18.050.000 0 9.000.000 3.000.000 6.050.000
  6551 Văn phòng phẩm 8.188.000 9.000.000   3.000.000 3.000.000 3.000.000
  6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ VP 8.020.000 4.000.000   4.000.000    
    Ghế xoay 4 cái            
                 
  6553 Khoán văn phòng phẩm 1.050.000 1.050.000       1.050.000
  6599 Vật tư văn phòng khác 1.830.000 4.000.000   2.000.000   2.000.000
    Sạc mực, thay rum,  sơn….            
                 
6600   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc   9.263.200 900.000 2.855.000 900.000 4.608.200
  6601 Cước phí điện thoại trong nước 1.342.333 1.620.000 405.000 360.000 405.000 450.000
                 
  6606 Tuyên truyền, quảng cáo 2.518.000 4.000.000   2.000.000   2.000.000
  6605 Cước phí internet 3.300.000 3.643.200 495.000 495.000 495.000 2.158.200
                 
6700   Công tác phí   21.860.000 750.000 8.250.000 4.750.000 8.110.000
  6701 Tiền tàu xe 8.096.000 10.000.000   4.000.000 2.000.000 4.000.000
  6702 Phụ cấp công tác phí 2.260.000 5.360.000   2.000.000 1.000.000 2.360.000
  6703 Tiền thuê phòng ngủ 2.500.000 3.500.000   1.500.000 1.000.000 1.000.000
  6704 Khoán công tác phí 3.180.000 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
                 
6750   Chi phí thuê mướn    7.000.000   2.000.000 3.000.000 2.000.000
  6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 1.855.000 5.000.000   1.000.000 3.000.000 1.000.000
  6751 Thuê phương tiện vận chuyển   2.000.000   1.000.000   1.000.000
                 
6900   Sửa chữa   25.000.000 3.000.000 7.000.000 5.000.000 10.000.000
  6907 Nhà cửa   0        
        0        
  6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 3.230.000 7.000.000   2.000.000 2.000.000 3.000.000
  6917 Bảo trì và hoàn thiện phần mềm 8.000.000          
                 
  6921 Đường điện, cấp thoát nước 4.271.000          
                 
                 
  6949 Các TS và công trình hạ tầng  13.510.153 18.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 7.000.000
    Tu sữa 2 điểm trường            
                 
6950   Mua sắm tài sản phục vụ công tác CM   24.790.000 11.290.000 13.500.000    
  6956 Các thiết bị công nghệ thông tin   11.290.000 11.290.000      
    ( Máy tính )            
  6955 Tài sản và thiết bị văn phòng   3.000.000   3.000.000    
    Máy bơm nước            
  6999 Tài sản và thiết bị khác   10.500.000   10.500.000    
    Bàn nhôm            
                 
                 
7000   Chi phí nghiệp vụ chuyên môn   30.254.000 2.000.000 6.000.000 3.000.000 19.254.000
  7001 Chi mua hàng hóa, vật tư cho CM 5.745.000 6.000.000   3.000.000   3.000.000
        0        
                 
  7004 Đồng phục, trang phục 2.340.000 5.000.000       5.000.000
        0        
  7012 Chi thanh toán hợp đồng thực hiện  9.672.000 7.254.000       7.254.000
    nghiệp vụ chuyên môn            
  7049 Chi phí khác 9.620.404 12.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000
    Mua sắm đồ dùng chuyên môn            
    VPP giáo viên mầm non:            
    150.000 đ/năm/lớp x 7lớp            
    Hội thi giáo viên, cấp dưỡng giỏi            
    thi trang trí lớp …..            
    Trang trí, nước uống cho hội thi            
                 
0132   Các khoản chi khác   67.108.800 28.277.200 15.077.200 4.477.200 19.277.200
7750   Chi khác   67.108.800 28.277.200 15.077.200 4.477.200 19.277.200
  7799 Chi các khoản khác 12.560.000 47.400.000 28.000.000 12.200.000 4.200.000 3.000.000
    Tết, Lễ 30/4, 2/9: 28người x 150.000đ   36.400.000 28.000.000 4.200.000 4.200.000  
    Tiền trang trí các ngày :20/11, đại hội    6.000.000   3.000.000   3.000.000
    CNVC(hoa, maket),tổng kết, khai             
    giảng, các khoản chi khác             
    Làm sổ đỏ   5.000.000   5.000.000    
  7756 Chi các khoản phí, lệ phí 1.079.100 1.108.800 277.200 277.200 277.200 277.200
    Phí chuyển lương   1.108.800 277.200 277.200 277.200 277.200
                 
  7761 Chi tiếp khách 50.000đ/người    2.600.000   2.600.000    
    x 13 người x 2 ngày ( 2đợt )            
  7766 Cấp bù học phí 3.525.000          
  7758 Chi hỗ trợ khác(thưởng tết)            
    Thưởng tết:28người x1000.000đ 28.000.000          
  7764 Chi lập quỹ khen thưởng 13.883.000 16.000.000       16.000.000
                 
7950   Chi lập các quỹ            
  7952 Chi lập quỹ phúc lợi 14.202.298          
  7953 Chi lập quỹ khen thưởng 7.101.149          
                 
0135   Chi hỗ trợ vốn cho các DN,             
    các quỹ và đầu tư vào TS            
9050   Mua sắm tài sản            
  9062 Thiết bị tin học 26.000.000          
    Mua màn hình HGLe60 (1cái)            
                 
                 
  II Hoạt động chi không TX  12 83.324.000 13.050.000        
0129   Chi thanh toán cá nhân   13.050.000 4.350.000 2.900.000 1.450.000 4.350.000
  6401 Tiền ăn trẻ dân tộc            
    (5 cháu x 290.000đ x 9 tháng ) 78.324.000 13.050.000 4.350.000 2.900.000 1.450.000 4.350.000
                 
  6405 Chi hỗ trợ chính sách đóng học phí            
  6406 Hỗ trợ đối tượng chính sách CPHT 5.000.000          
0132   Các khoản chi khác            
  7758 Chi hỗ trợ khác            
                 
  III Hoạt động chi không TX  14 26.296.866 104.892.612        
    Chi thanh toán cá nhân   104.892.612        
6000   Tiền lương   56.958.417        
  6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ  12.629.687 51.617.817 13.046.400 13.351.500 13.351.500 11.868.417
    lương được duyệt            
    48,32 x 90 x 12tháng     13.046.400 13.046.400 13.046.400 11.395.917
    Nâng lương 7 người            
    0,33 x 90x 9 tháng x 1người       89.100 89.100 89.100
    0,31x 90 x 3tháng x 2 người           167.400
    0,2x 90 x 9tháng x 4 người       216.000 216.000 216.000
                 
  6003 Lương hơp đồng dài hạn 1.331.802 5.340.600 1.323.000 1.323.000 1.323.000 1.371.600
    4,9x 90 x 12 tháng      1.323.000 1.323.000 1.323.000 1.323.000
    Nâng lương 1 người           48.600
     0,18 x 90 x 3tháng x 1 người            
                 
6050   Tiền công   8.575.200 2.095.200 2.095.200 2.192.400 2.192.400
  6051 Tiền công 2.170.233   2.095.200 2.095.200 2.095.200 2.095.200
    7,76x 90 x 12th            
    Nâng lương 2 người       64.800 97.200 97.200
     0,18 x 90  x 8tháng x 2 người            
                 
6100   Phụ cấp lương   22.483.170        
  6101 Phụ cấp chức vụ 459.359 1.782.000 445.500 445.500 445.500 445.500
    1,65 x 90 x 12 th            
                 
  6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 130.140 520.560 130.140 130.140 130.140 130.140
    0,482 x 90 x12 th            
                 
  6115 Phụ cấp thâm niên nghề 652.415 2.781.135 657.720 707.805 707.805 707.805
    2,436x 90 x 12 tháng     657.720 657.720 657.720 657.720
    0,1855x 90 x 9tháng       50.085 50.085 50.085
                 
  6116 Phụ cấp đặc biệt của ngành 4.213.598 17.399.475 4.247.910 4.383.855 4.383.855 4.383.855
    15.733x 90 x 12 th     4.247.910 4.247.910 4.247.910 4.247.910
    0,5035x 90 x 9 th       135.945 135.945 135.945
                 
6300   Các khoản đóng góp   16.875.825        
  6301 Bảo hiểm xã hội 3.846.226 12.567.110 3.074.369 3.147.867 3.153.537 3.191.337
    65,066x 90 x 12x 17.5%     3.074.369 3.074.369 3.074.369 3.074.369
    Nâng lương 10 người            
    0,33 x 90 x 9 th x 1ng x 17.5%       15.593 15.593 15.593
    0,31x 90  x 3th x 2 ng x 17.5%           29.295
    0,2x 90 x 9th x 4 ng x 17,5%       37.800 37.800 37.800
     0,18 x 90 x 3th x 1 ng x 17,5%           8.505
     0,18 x 90 x 8th x 2 ng x 17,5%       11.340 17.010 17.010
    TN 0,1855x 90 x 9th x 17,5%       8.765 8.765 8.765
                 
                 
  6302 Bảo hiểm y tế 659.354 2.154.364 527.035 539.635 540.607 547.087
    65,066x 90 x 12x 3%     527.035 527.035 527.035 527.035
    Nâng lương 10 người            
    0,33 x 90 x 9 th x 1ng x 3%       2.673 2.673 2.673
    0,31x 90 x 3th x 2 ng x 3%           5.022
    0,2x 90 x 9th x 4 ng x 3%       6.480 6.480 6.480
     0,18 x 90 x 3th x 1 ng x 3%           1.458
     0,18 x 90 x 8th x 2 ng x 3%       1.944 2.916 2.916
    TN 0,1855x 90 x 9th x 3%       1.503 1.503 1.503
                 
                 
  6303 Kinh phí công đoàn   1.436.240 351.356 359.756 360.404 364.724
    65,066x 90 x 12x 2%     351.356 351.356 351.356 351.356
    Nâng lương 10 người            
    0,33 x 90 x 9 th x 1ng x 2%       1.782 1.782 1.782
    0,31x 90 x 3th x 2 ng x 2%           3.348
    0,2x 90 x 9th x 4 ng x 2%       4.320 4.320 4.320
     0,18 x 90 x 3th x 1 ng x 2%           972
     0,18 x 90 x 8th x 2 ng x 2%       1.296 1.944 1.944
    TN 0,1855x 90 x 9th x 2%       1.002 1.002 1.002
                 
                 
  6304 Bảo hiểm thất nghiệp 204.052 718.111 175.678 179.875 180.199 182.359
    65,066x 90x 12x 1%     175.678 175.675 175.675 175.675
    Nâng lương 10 người            
    0,33 x 90 x 9 th x 1ng x 1%       891 891 891
    0,31x 90 x 3th x 2 ng x 1%           1.674
    0,2x 90 x 9th x 4 ng x 1%       2.160 2.160 2.160
     0,18 x 90 x 3th x 1 ng x 1%           486
     0,18 x 90 x 8th x 2 ng x 1%       648 972 972
    TN 0,1855x 90 x 9th x 1%       501 501 501
                 
  III Học phí 55.611.349 79.045.083        
0129   Chi thanh toán cá nhân   17.945.411       17.945.411
6000   Tiền lương   12.536.761       12.536.761
  6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương 11.400.763          
     được duyệt ( 40% cải cách lương )            
  6003 Lương hợp đồng dài hạn 1.135.998          
  6049 Lương khác 5.553.408          
6050   Tiền công   2.000.000       2.000.000
  6051 Tiền công trả cho LĐ thường xuyên 1.939.167          
6100   Phụ cấp lương   3.408.650       3.408.650
  6101 Phụ cấp chức vụ 404.640          
  6105 Phụ cấp thêm giờ 265.000          
  6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 131.940          
  6113 Phụ cấp trách nhiệm 27.000          
  6115 Phụ cấp thâm niên 595.180          
  6116 Phụ cấp ưu đãi ngành 4.101.300          
6300   Các khoản đóng góp            
  6301 Bảo hiểm xã hội 1.879.642          
  6302 Bảo hiểm y tế 322.224          
  6303 Kinh phí công đoàn 654.383          
  6304 Bảo hiểm thất nghiệp 99.704          
                 
0130   Chi hàng hóa dịch vụ   61.099.672        
        61.099.672        
6600   Thông tin, tuyên truyền , liên lạc            
  6617 Cước phí Internet 462.000          
6750   Chi phí thuê mướn            
  6758 Thuê đào tạo tại chỗ 400.000          
                 
6900   Mua sắm sữa chữa            
  6949 Các TS và công trình hạ tầng khác            
7000   Chi phí nghiệp vụ chuyên môn   61.099.672        
  7001 Chi mua hàng hóa, vật tư cho CM 23.960.000 48.840.000   48.840.000    
    Mua bàn ghế cho trẻ ( 10 bộ)   10.000.000   10.000.000    
    Tủ đồ dùng cá nhân ( 2cái)   7.200.000   7.200.000    
    Kệ góc nghệ thuật   6.400.000   6.400.000    
    Bình đựng sữa 7 cái   2.240.000   2.240.000    
    Mua đồ chơi theo TT 02   9.000.000   9.000.000    
    Tủ úp ca cháu   14.000.000   14.000.000    
                 
  7006 Sách, tài liệu dùng cho công tác 1.915.000          
    chuyên môn của ngành            
  7049 Chi phí khác 364.000 9.259.672   2.000.000 3.259.672 4.000.000
    Mua đồ dùng nhà bếp            
  7756 Các khoản phí và lệ phí   3.000.000   2.000.000   1.000.000