Nhằm góp phần nâng cao những yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non. Nâng cao phẩm chất đạo đức chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trong trường. Các tổ đã xây dựng kế hoạch và bôi dưỡng chuyên đề những chuyên đề yếu kém cho giáo viên để giáo viên nắm bắt kịp thời và học tập lẫn nhau những phương pháp linh hoạt....

Và sau đây là hình ảnh buổi tổ chức chuyên đề