Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức cuả tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập vì sự phát triển toàn diện của bản thân và của cộng động. Trường MN Thỏ Hồng tổ chức ngày Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Sau đây là một hình ảnh