Thực hiện công văn số 179/PGDĐT ngày 16/4/2021 về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"