PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN THỎ HỒNG

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

 

 

 

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG MẦM NON THỎ HỒNG

                                        

STT

HỌ VÀ TÊN

CHƯC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GMAIL

GHI CHÚ

1

TrườngMNThỏ Hồng

 

0258 3996 353

mgthong.cl@khanhhoa.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thu Vân

Hiệu trưởng

01664887819

nttvan. mgthong.cl@khanhhoa.edu.vn

 

3

Nguyễn Thị Thu Diệu

Phó Hiệu trưởng

0985312366

nttdieu.mgthong.cl@khanhhoa.edu.vn