Nhằm đánh giá kết quả thực hiện được của Chi đoàn trong năm học 2020 -2021 và đê ra phương hướng cho Chi đoàn thực hiện trong năm  học 2021-2022. Ngày 26/10/2021 Chi đoàn Trường MN Thỏ Hồng tổ chức Đại hội Chi đoàn và sau đây là một số hình ảnh