Với mục tiêu thúc đẩy cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đâị, phong trào khỏe để tập luyện và giữ nước". Tất cả CBGV NV đã tham gia đầy đủ. Sau đây là một số hình ảnh