Sinh thời "Hồ Chí Minh" khẳng định vấn đề phát triênr Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là một sự nghiệp lâu dài phải do nhiều thế hệ chiễn sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ Đảng viên tương ứng. Do đó Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng.

Với ý nghĩa to lớn đó. Chi bộ Trường MN Thỏ Hồng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kim Thoai

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm đúng trình tự thủ tục. Đồng thời có suự góp mặt của đồng chí Lê Thanh Văn Bí thư xã Cam Hiệp Bắc. Sau đây là một số hình ảnh

Hình ảnh quần chúng Nguyễn Thị Kim Thoai tuyên thệ trước Đảng kỳ

 

Hình ảnh đồng chí Bí Thư chi bộ trao quyết định 

Hình ảnh đồng chí Bí Thư Xã Cam Hiệp Bắc phát biểu chỉ đạo