Căn cứ vào kế hoạch số 179/KH-PGDĐT ngày 18/6/2020 của PGD&ĐT về việc phân tuyến và tổ chức hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020- 2021.

Qua một thời gian tuyển sinh. Hội đồng xét tuyển đã xét tuyển, tuyển chọn. Nay trường MN Thỏ Hồng thông báo kết quả học sinh trúng tuyển vào trường MN Thỏ Hồng năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo kết quả trúng tuyển

Danh sách trúng tuyển