Thực hiện theo công văn 247/PGDĐT ngày 13/5/2021 v/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử. Nhằm đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền. Trường MN Thỏ Hồng đã tuyên truyền theo hướng dẫn của công văn.